Het vervolg: meer bomen op rustplaatsen in Nederland

Het vervolg: meer bomen op rustplaatsen in Nederland

  • Home
  • Blog
  • Het vervolg: meer bomen op rustplaatsen in Nederland
Het vervolg: meer bomen op rustplaatsen in Nederland

Het vervolg: meer bomen op rustplaatsen in Nederland

Gepubliceerd op 19-05-2022

In gesprek met Hans Jacobse, docent Management Buitenruimte bij Van Hall Larenstein.

Onderwerp is de vorig jaar succesvol afgesloten Bomen Nederland Studenten Challenge. Een van de deelnemende opleiders is Van Hall Larenstein (VHL) uit Velp die 2 teams leverde, waarvan het “Handboek Bosdorp” de winnaar is geworden.

Het andere VHL team presenteerde het plan “De weg naar de Toekomst”, een idee om op de vele rustplaatsen langs de Nederlandse snelwegen meer ruimte te benutten voor natuur en met name het bomenbestand uit te breiden. Dit plan behaalde de derde plek. Vanuit dit idee is een contact ontstaan met Rijkswaterstaat (RWS) die op dit moment binnen het directoraat Water, Verkeer en Leefomgeving de opdracht heeft te onderzoeken hoe RWS haar opgave om meer bomen te gaan planten gaat uitvoeren. Deze opdracht ligt sinds 2020 bij RWS als onderdeel van de uitvoering van de landelijke Bossenstrategie.

Nu een jaar later zijn we in Velp op bezoek bij Hans Jacobse. We ontmoeten hem op de campus en praten even bij over het project waar op dit moment aan wordt gewerkt in de Minor Bomen en Stedelijke Omgeving. Dit project is een vervolg op het eerdergenoemde plan.

Rustplaatsen bieden kansen

De Rustplaatsen in Nederland zijn vooral functioneel ingericht. Een parkeerplaats moet een veilige ruimte bieden aan mens en voertuig. Met de snelle toename van het aantal laadplaatsen voor elektrische voertuigen zal er meer behoefte zijn om de wachttijd in een aangename omgeving door te brengen. Het ontwerp van rustplaatsen is tot op heden behoorlijk sober benaderd, waarbij factoren als hufterproof en zo laag mogelijke onderhoudskosten prevaleerden boven aantrekkelijk, duurzaam en divers groen. De vraag is dan ook hoe je de rustplaats van de toekomst het beste kunt indelen. In opdracht van Rijkswaterstaat en onder begeleiding van Hans Jacobse is een groep VHL studenten met deze vraag aan het werk gegaan. Hieruit is een project ontstaan waarin een aantal modellen worden ontwikkeld hoe rustplaatsen kunnen her ontwikkeld. De rustplaats Varakker langs de A15 geldt als voorbeeldcase.

“Een serieuze opdrachtgever die de studenten voorziet van het benodige gereedschap”

Hans: “Dit is een mooi project want de studenten werken voor een echte opdrachtgever, en Rijkswaterstaat spreekt uiteraard wel aan”. Het doel van dit studieproject is om tot een soort blauwdruk te komen die uiteindelijk op alle rustplaatsen in Nederland toegepast kan worden. Hans: ”Afhankelijk van de situatie ter plekke, de gewenste aanpassing en mogelijke uitvoering kun je in een te ontwikkelen plan kiezen voor een specifieke doelstelling. Denk daarbij aan maximaal ecologisch; recreatief; hittestress reducerend; maximaal identiteit, enz. Er wordt een toolbox aangeboden waarin 5 modellen zijn uitgewerkt die de wegbeheerder de mogelijkheid geeft op basis van de analyses te kiezen voor een bepaalde visie. De modellen zijn gericht op het leveren van een oplossing en voorzien in handreikingen die helpen om een toekomstbestendige rustplaats te creëren.”

De Hogeschool Van Hall Larenstein kent vele studierichtingen. De groep die aan dit project werkt brengt meerdere expertises in zoals ecologie, recreatie, bosbeheer en landschappelijke inrichting. Het project ontvangt professionele ondersteuning vanuit Rijkswaterstaat. Zo kunnen de studenten gebruik maken van beschikbare data en onderzoeken, GIS-bestanden en de nodige expertise binnen de organisatie en de door haar ingeschakelde externe adviesbureaus.

De resultaten van dit alles liggen de komende maand op tafel.